Wage Claim forms

The claim forms and instructions are also downloadable in the following languages:

English Initial Report of Claim Instructions on how to fill out Initial Report or Claim
Spanish Reporte Inicial o Reclamo Instrucciones y Guía (Formulario DLSE 1)
Chinese 初次報告或索償 工資索償說明
“初次報告或索償” 表格完成指南 (DLSE 表格 1)
Korean 초기 보고서 밎 청구 임금청구 제기 설명서
"초기 보고서 또는 청구"양식 (DLSE 1 양식서) 완료 안내서
Vietnamese Khiếu nại hoặc Báo cáo Bước đầu HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN KHIẾU NẠI TIỀN LƯƠNG
Hướng dẫn Điền Đơn “Khiếu nại hoặc Báo cáo Bước đầu”
Tagalog Inisyal na Ulat o Paghahabol Mga Instruksiyon Para Sa Pagsasampa Ng Isang Paghahabol Ng Sahod
Gabay sa Pagkumpleto ng Form para sa “Inisyal na Ulat o Paghahabol”
Punjabi ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ
“ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ” ਫਾਰਮ (DLSE ਫਾਰਮ 1) ਭਰਨ ਲਈ ਗਾਈਡ

June 2018