Yêu Cầu Chủ Sử Dụng Lao Động Thông Báo Cho Người Lao Động Về Việc Thanh Tra Của Cơ Quan Quản Lý Di Trú

heo đoạn 90.2(a) của Bộ Luật Lao Động, chủ sử dụng lao động phải gửi thông báo cho người lao động về các hoạt động thanh tra đơn Xác Minh Tư Cách Lao Động I-9 hoặc những hồ sơ lao động khác của cơ quan quản lý di trú bằng cách đăng tải thông báo trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được thông báo thanh tra. Dự Luật Hạ Viện 450 được bổ sung vào đoạn 90.2(a) của Bộ Luật Lao Động nghiêm cấm các hành vi liên quan đến quản lý di trú không công bằng chống lại người đang thực thi các quyền cụ thể.

Mẫu đơn thông báo cho người lao động về hoạt động thanh tra của cơ quan quản lý di trú có sẵn để tải về.
Tài nguyên cho chủ sử dụng lao động về dịch vụ di trú có tại đây.