Thông tin về Ủy ban khiếu nại và quy trình khiếu nại

Các tài liệu thông tin về khiếu nại bằng các ngôn ngữ bổ sung được đăng trên trang web dành cho các nhà tuyển dụng và nhân viên có thể muốn tìm hiểu thêm về Ủy ban Khiếu nại. Để được xử lý nhanh nhất, hãy gửi biểu mẫu kháng nghị hoàn chỉnh bằng tiếng Anh. Việc khiếu nại, kháng cáo có thể được nộp trực tuyến tại: https://caldir-production-portal.ecourt.com/public-portal/ Xem mẫu đơn khiếu nại, kháng cáo bằng tiếng Anh tại đây: https://www.dir.ca.gov/oshab/appealform.pdf

October 2021